Marijke (Senior Beleidsadviseur Sociaal Domein)

Marijke is een zeer ervaren Beleidsmedewerker Onderwijs, met ruime kennis op het gebied van volwassen-educatie, passend onderwijs en laaggeletterdheid. In de afgelopen 11 jaar heeft zij bij haar huidige werkgever tevens te maken gehad met onderwijshuisvesting en schoolmaatschappelijk werk. Er was ook sprake van overlap met welzijn en jeugd. Na jaren lang trouwe dienst is ze toe aan een nieuwe omgeving en meer uitdaging in haar werk. Dit kan zijn door verbreding van haar werkzaamheden of door een rol met meer senioriteit.

Marijke is zeer gedreven in haar vak, mede door haar affiniteit met onderwijs. Dit blijkt ook uit de nevenactiviteiten waarmee ze zich buiten haar reguliere werk mee bezig houdt. Zo is ze onder andere lid van de Medezeggenschapsraad en van de oudercommissie op een basisschool. Marijke is communicatief zeer vaardig en ze beschikt door haar ervaring met (regionale) samenwerkingen over de nodige politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Marijke heeft een opzegtermijn van een maand en is vervolgens beschikbaar voor 32 uur per week. Zowel een (tijdelijke) detacheringsconstructie, alsmede een W&S constructie behoort tot de mogelijkheden.

Werkzaamheden

Oktober 2017 – heden     Beleidsadviseur (passend) Onderwijs en Welzijn 

  • Werkzaam op de terreinen passend onderwijs, volwasseneneducatie en welzijn, zoals schoolmaatschappelijk werk, lokale en regionale samenwerkingsverbanden, het tegengaan van schooluitval, de aanpak van laaggeletterdheid, de inkoop van educatietrajecten, antidiscriminatievoorzieningen en Fairtrade initiatieven

  • Januari 2014 – oktober 2017:      Beleidsadviseur Welzijn en Onderwijs

  • Als beleidsadviseur werkzaam op de terreinen welzijn en onderwijs, zoals de huisvesting, integratie en participatie van vergunninghouders, volwasseneneducatie en laaggeletterdheid, antidiscriminatievoorzieningen, Fairtrade, inburgering, en het beheer van de accounts van Vluchtelingenwerk

  • Betrokken bij de ontwikkeling van een gebiedsvisie, samen met collega’s, en andere betrokkenen (zoals inwoners en bedrijven)

  • Lid van de Ondernemingsraad en daarmee betrokken bij het organisatie van o.a. de personeelsvereniging en personeelsfeesten

Juni 2006 – december 2013:      Beleidsmedewerker 

  • Als beleidsmedewerker werkzaam op de terreinen welzijn, inkomen en onderwijs. De eerste paar jaren lag de nadruk vooral op onderwijs en de beleidsvelden onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, volwasseneducatie, inburgering en wijkaccountmanagement

  • In het tweede deel van deze periode lag de nadruk meer op welzijn en inkomen en de beleidsvelden inburgering, volwasseneducatie, leerlingenvervoer, vrijwilligerswerk, voor- en vroegschoolse educatie,  jeugd-  en jongerenwerk, vluchtelingenwerk, antidiscriminatievoorzieningen, schuldhulpverlening, minimabeleid 

Functie

Senior Beleidsadviseur Sociaal Domein

Leeftijd

37

Woonplaats

Salaris

€4.500 tot €5.000

Opleidingsniveau

WO

Talenkennis

Nederlands uitstekend in woord en geschrift. Engels goed in woord en geschrift.

Computervaardigheden

Word, Excel, PowerPoint en Access