Abbas (Beleidsmedewerker Ruimte / Openbare Orde)

Abbas is een zeer ervaren Beleidsadviseur Wonen met bijna 20 jaar ervaring. In deze periode heeft is hij gemeenteraadslid geweest, heeft hij beleidsfuncties bij de provincie bekleed en heeft hij bij meer dan 15 gemeenten gewerkt als beleidsadviseur op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Volkshuisvesting. Abbas beschikt daarnaast over veel juridische kennis.

Abbas is een zeer charismatische man met wie men prettig samenwerkt. Met zijn vele ervaring is hij een kei in wat hij doet. Abbas kan heel goed op tijdelijke basis aan de slag gaan en heeft hierin weinig tijd nodig om te acclimatiseren. Hij is een doorzetter en krijgt zaken snel voor elkaar. Met zijn ervaring bij zowel grote als kleine gemeenten weet hij precies hoe bestuurlijke verhoudingen in elkaar steken en past hij zich makkelijk aan. Binding met betrokkenen en bewoners is voor Abbas heel belangrijk. Het concreet maken van het beleid en het adviseren van alle betrokkenen is hem op het lijf geschreven.

Abbas is per direct beschikbaar op projectbasis voor 18 uur per week. Indicatie van zijn uurtarief is €79,- (inclusief reiskosten).

Werkzaamheden

 • Opstellen en evalueren prestatieafspraken tussen gemeenten, lokale woningcorporaties en huurdersorganisaties;
 • Opstellen en begeleiden van Woonvisies;
 • Maken van convenanten tussen gemeenten en woningcorporaties en/of. particuliere verhuurders;
 • Realisatie van (Rijks)taakstelling: regulier en periodiek contact onderhouden met de COA en lokale corporaties in het kader van de ‘Huisvestingsstatushouders’;
 • Beleidsontwikkeling op het gebied van Wonen in samenwerking met lokale woningbouwcorporaties;
 • Behandelen en afhandelen van klachten mbt woonruimteverdeling middels. juridisch advies en ondersteuning bij bezwaar- en beroepsprocedures;
 • Advies geven aan college en raad;
 • Het opstellen, evalueren en adviseren over volkshuisvestingsplannen, woningbouwplannen en woningbouwprogramma;
 • Invoeren van VROM-Starterslening;
 • Begeleiden van participatietrajecten;
 • Het ontwikkelen van een woningmarktmonitorsysteem;
 • Het opstellen van gemeentelijke ISV-subsidieverordening en van subsidiebeschikkingen;
 • Opstellen, evalueren en aanpassen van diverse gemeentelijke subsidieverordeningen en de huisvestingsverordeningen
 • Evaluatie van beleidsnota Wonen;
 • Verlenen van huisvestigingsvergunningen;
 • Behandelen en afhandelen van de aanvragen t.b.v. de grondverkoop en grondverhuur en de aanvragen t.b.v. vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte, op grond van de Leegstandwet.

Juridisch medewerker RO:

 • Behandeling van vrijstellingsprocedures;
 • Afhandeling van klachten gedrurende lopende RO-procedures;
 • Opstellen van ruimtelijke onderbouwingen t.b.v. WRO procedures;
 • Deelname aan bestemmingsplanoverleg.

Projectcoördinator Woon-Zorgcomplex:

 • Leiding geven aan project ter realisatie van woonzorgcomplex;
 • Coördinatie van werkproces tussen woningbouwcorporaties, zorgaanbieders en gemeenten;
 • Opstellen adviezen voor het college;
 • Organisatie informatieavond voor belanghebbenden;
 • Deelname diverse overleggen;
 • Aanspreekpunt voor de omwonenden en andere betrokkenen.

Coördinator/Beleidsmedewerker ISV III bij een provincie:

 • Op- en vaststelling beleidskader en subsidieverodening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing;
 • Het opstellen van GS-adviezen.

 

 

Functie

Beleidsmedewerker Ruimte / Openbare Orde

Leeftijd

55

Woonplaats

Haarlem

Opleidingsniveau

WO

Talenkennis

Nederlands en Engels goed in woord en geschrift.

Computervaardigheden

MS Word, Excel en Powerpoint.