Gebruikersvoorwaarden

Algemene voorwaarden inzake gebruik van website (hierna: "Gebruiksvoorwaarden")

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Wij verzoeken u deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen, aangezien daarin wordt vermeld onder welke gebruiksvoorwaarden het u is toegestaan gebruik te maken van onze website van Extra Talent (hierna: "Website"), hetzij als gast hetzij als geregistreerde gebruiker. Door op enigerlei wijze gebruik te maken van onze Website, geeft u te kennen akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en zich daaraan te zullen houden. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik van onze Website te maken.

Informatie over ons

De Website wordt geëxploiteerd door Extra Talent B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder ondernemingsnummer 24245311 en statutair gevestigd te Prins Hendrikkade 12a te Rotterdam, Nederland.

1 - Algemene bepalingen

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website.

1.2 De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden door Extra Talent en haar dochterondernemingen, de overkoepelende houdster­maatschappij en haar dochterondernemingen (hierna: het "Concern").

2 - Toegang tot onze Website

2.1 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de dienst die wij op onze Website aanbieden om welke reden dan ook te staken en/of te wijzigen, zonder u daarvan in kennis te stellen. Wij kunnen op geen enkele grond aansprakelijk worden gesteld indien de Website op enig tijdstip of gedurende enige tijd niet beschikbaar is.

2.2 Wij kunnen de toegang tot bepaalde delen van onze Website van tijd tot tijd beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

3 - Beroep op weergegeven informatie

Ofschoon wij ons inspannen om te verzekeren dat de informatie op de Website op de datum van bekendmaking gangbaar, juist en actueel is, bieden wij geen (uitdrukkelijke of stilzwijgende) garanties, vrijwaringen of toezeggingen ten aanzien van de betrouwbaarheid, juistheid of volledigheid van vorenbedoelde informatie. Voor zover onder het toepasselijk recht is toegestaan, sluiten wij aansprakelijkheid uit voor vermogensschade en/of enig ander nadeel, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot alle indirecte en directe schade en gevolgschade, ontstaan door het gebruiken van of voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of enige informatie die via de website wordt verstrekt. Hiermee wordt geen afbreuk gedaan aan onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel, een onjuiste voorstelling van zaken ontstaan door opzet en/of bewuste roekeloosheid van ons en/of voor bedrog of enige andere aansprakelijkheid, die rechtens niet kan worden uitgesloten.

4 - Privacy en informatie over u en uw bezoeken aan onze Website

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door van onze Website gebruik te maken, verleent u toestemming voor die verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte persoonsgegevens juist zijn. Wij verzoeken u ons privacybeleid aandachtig te lezen.

5 - Beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op onze Website en het daarop publiek toegankelijk gemaakte materiaal en informatie berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers. De website en de daarop vermelde materiaal en informatie zijn overal ter wereld auteursrechtelijk, merkenrechtelijk en door verdragen beschermd. Alle intellectuele-eigendomsrechten worden voorbehouden.

5.2 U mag geen inbreuk te maken op de intellectuele-eigendomsrechten die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de producten waarvoor op de website reclame wordt gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten die rusten op de vervaardiging, het model, het merkbeleid en de verpakking. Tevens mag u geen veranderingen in de door het Concern geleverde producten aan brengen, tenzij u vooraf schriftelijk een licentie van ons of onze licentiegevers heeft verkregen.

5.3 Door gebruik te maken van de Website krijgt u geen licentie voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van de al dan niet wettig gedeponeerde handelsmerken die de eigendom zijn van of in licentie zijn verleend aan het Concern, met inbegrip van maar niet beperkt tot de woorden en beeldmerken "Extra Talent Financieel", "Extra Talent Juridisch", "Extra Talent Office", "Extra Talent Sociaal", "Extra Talent Supply Chain", "Extra Talent Logistiek" en de merken waarvoor op de Website reclame wordt gemaakt.

5.4 U mag delen van de Website voor uw eigen persoonlijke, niet-bedrijfsmatige gebruik downloaden en afdrukken. Tenzij zulks wettelijk is toegestaan, is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Concern strikt verboden op enigerlei andere wijze van de Website gebruik te maken, met inbegrip van het verveelvoudigen, veranderen, verspreiden, verzenden, opnieuw publiek toegankelijk maken, weergeven of openbaar maken van de inhoud van de Website.

5.5 Het is u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Concern niet toegestaan een eigen database waarin substantiële delen van de Website voorkomen, aan te maken en/of publiek toegankelijk te maken.

6 - Voorschriften voor het gebruik van inhoud

Het is u zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Concern niet toegestaan enig deel van de Website en/of de daarop vermelde inhoud op enigerlei wijze bedrijfsmatig te exploiteren; u dient zich te houden aan de op de Website weergegeven merkenrechtelijke, auteursrechtelijke en overige eigendomsrechtelijke beperkingen en licenties.

7 - Virussen, hacking en andere strafbare feiten

7.1 U mag geen oneigenlijk gebruik van onze Website maken door het welbewust verspreiden van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, verminkte gegevens of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet trachten onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of andere servers, computers of databases waarmee onze Website in verbinding staat. U mag onze Website niet aanvallen door middel van een denial-of-service aanval of een distributed denial-of-service aanval.

7.2 Bij overtreding van het in artikel 7.1 bepaalde begaat u een strafbaar feit; wij melden dergelijke overtredingen bij de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en verlenen onze medewerking aan vorenbedoelde instanties door uw identiteit aan hen bekend te maken.

7.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan door een distributed denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur of -programmatuur, gegevens of ander eigendomsrechtelijk beschermd materiaal kan besmetten, veroorzaakt door uw gebruik van onze Website en/of het downloaden van materiaal van onze Website of van websites die een link naar onze Website bevatten.

8 - Het opnemen van links naar onze Website

8.1 U mag een link naar alle pagina's opnemen, mits u dat op een eerlijke en rechtmatige wijze doet en daarbij geen schade toebrengt aan of misbruik maakt van onze reputatie. Het opnemen van dergelijke links dient in overeenstemming te zijn met ons in artikel 5 hierboven vermelde beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten. Het is u niet toegestaan op een zodanig wijze een link tot stand te brengen dat daarmee de suggestie wordt gewekt dat er een band bestaat tussen u en ons dan wel dat wij op enigerlei goedkeuring aan u hebben verstrekt danwel u op enigerlei wijze aanbevelen, terwijl daarvan feitelijk geen sprake is. U mag geen link tot stand te brengen indien uw website inhoud bevat die van slechte smaak getuigt, aanstootgevend of omstreden is, inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van andere personen of anderszins niet voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

8.2 U mag onze Website niet op andere websites framen.

8.3 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de toestemming voor het opnemen van links om welke reden dan ook in te trekken, zonder u daarvan in kennis te stellen.

9 - Links vanaf onze Website

In die gevallen waarin onze Website links bevat naar andere websites en door derden verstrekte bronnen, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Met het bestaan van een link naar een andere website wordt niet gesuggereerd of verklaard dat wij de aanbieder daarvan of diens producten of diensten aanbevelen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van vorenbedoelde websites of bronnen en aanvaarden geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid daarvoor. Tevens accepteren wij geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor verlies of schade ontstaan door uw gebruik van websites van derden en door derden versterkte bronnen of uw beroep op de daarin vervatte inhoud.

10 - Wijzigingen in de Website

Het Concern behoudt zich te allen tijde het recht voor de Website, beleidsregels en deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook te wijzigen. Op u zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing die ten tijde van uw gebruik van de Website van kracht zijn. We raden u aan de Website van tijd tot tijd te bezoeken om zo te bepalen wat de dan geldende Gebruiksvoorwaarden zijn.

11 - Vrijwaring

U vrijwaart het Concern tegen alle mogelijke gerechtelijke procedures die tegen het Concern worden ingesteld voor zover dergelijke procedures ontstaan naar aanleiding van i) uw gebruik van de Website in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van het beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten (in artikel 5 hierboven vermeld), ii) vorderingen wegens inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van derden of iii) vorderingen wegens smaad als gevolg van uw specifieke gebruik van de Website, met inbegrip van gegevens die u op de Website invoert.

12 - Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

12.1 De Website, met inbegrip van de inhoud, wordt kosteloos aangeboden. Het Concern is jegens u en andere personen niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel van welke aard dan ook en op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van onbevoegd gebruik van de Website en het gebruik van de op de Website vermelde informatie.

12.2 De Website is bestemd voor gebruik binnen Nederland. Het Concern biedt geen garanties ten aanzien van de gebruiksgeschiktheid of beschikbaarheid van de op de Website genoemde producten buiten Nederland. Personen die ervoor kiezen buiten Nederland de Website te bezoeken, dienen zich te houden aan de lokale wetgeving voor zover die van toepassing is.

12.3 Door gebruik te maken van deze Website, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en de beperking van aansprakelijkheid zoals omschreven door het Concern. Het Concern behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden en de afwijzing van aansprakelijkheid te wijzigen en zal in dat geval een daartoe strekkende kennisgeving op de Website plaatsen.

12.4 Het Concern beoogt zijn aansprakelijkheid niet te beperken voor aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel, een onjuiste voorstelling van zaken ontstaan door opzet en/of bewuste roekeloosheid van ons en/of voor bedrog of enige andere aansprakelijkheid, die rechtens niet kan worden uitgesloten.

12.5 Het Concern zal zich in redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat u volledig van de Website gebruik kunt maken. Gelet op de aard van het internet kan het Concern niet garanderen dat de Website vrij zal zijn van vertragingen, onderbrekingen of fouten.

13 - Afstandsverklaring

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt en wij geen maatregelen treffen, blijven wij gerechtigd bevoegd om in alle andere situaties waarin u deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, onze rechten en (rechts)middelen aan te wenden.

14 - Algemeen

14.1 Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onafdwingbaar wordt verklaard, wordt de desbetreffende bepaling geacht scheidbaar te zijn en doet deze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

14.2 De Website wordt in de huidige staat (as is) aangeboden; het Concern sluit voor zover wettelijk is toegestaan alle garanties, vrijwaringen en toezeggingen van welke aard dan ook uit en biedt geen garanties ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de Website of de op de Website vermelde informatie of inhoud, of dat deze vrij is van gebreken of virussen.

15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden en de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen naar aanleiding van de Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Website, tenzij dwingendrechtelijke Nederlandse en/of internationale wetgeving een andere bevoegde rechter aanwijst.

Indien u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze Website wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met: Extra Talent Rotterdam, afdeling E-commerce, Prins Hendrikkade 12a, 3071 KB Rotterdam. Telefoon: 010 - 789 10 00, e-mail: info@extra-talent.nl.

Laatstelijk geactualiseerd op 1 februari 2011

© Extra Talent 2011. Alle rechten voorbehouden