Privacy Reglement

Wij verzoeken u ons Privacybeleid aandachtig te lezen, aangezien daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacybeleid.

Voor de toepassing van Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, is de voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke Extra Talent B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ondernemingsnummer 24245311 en statutair gevestigd te Prins Hendrikkade 12a, 3071 KB te Rotterdam, Nederland.

1 - Algemene bepalingen

Extra Talent B.V. en haar dochterondernemingen, de overkoepelende houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen (hierna: het "Concern") respecteren de privacy van alle gebruikers van www.extra-talent.nl (hierna: "Website") en alle klanten in onze vestiging. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens daarom zeer serieus.

Dit Privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van de Website en op het contact dat u met een Extra Talent vestiging heeft.

2 - Verstrekking van persoonsgegevens

U wordt doorgaans in de vestiging of online verzocht persoonsgegevens te verstrekken wanneer u zich inschrijft, solliciteert of aanmeldt voor een specifieke dienst of actie. Wij kunnen u daarnaast om uw persoonsgegevens vragen wanneer u informatie bij ons aanvraagt, een reactie bij ons achterlaat of melding maakt van een probleem met betrekking tot de Website. Zonder uw toestemming worden geen persoonsgegevens verzameld.

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

uw naam; uw geboortedatum; telefoonnummers (vast en mobiel) waarop wij u kunnen bereiken; uw e-mail- en postadres; bijzonderheden van de door uw gezondheidsdeskundige of arts aan u voorgeschreven recepten; informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op de Website; en bijzonderheden van uw bezoek aan de Website. Persoonsgegevens kunnen zowel elektronisch als op papier worden opgeslagen.

3 - Ons gebruik van uw persoonsgegevens: solliciteren op een functie, inschrijven bij Extra Talent, deelnemen aan acties, contact opnemen met Extra Talent en bekijken van de Website

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om uw sollicitatie of aanvraag te verwerken, deel te kunnen nemen aan een actie van Extra Talent, de informatie over producten of diensten te verstrekken die u bij ons heeft aangevraagd of die naar onze mening wellicht interessant voor u zijn of zoals vermeld in dit Privacybeleid en/of bij het verzamelen van de gegevens.

Indien u zich niet als kandidaat of opdrachtgever aanmeldt maar Extra Talent via de Website een e-mailbericht stuurt, verstrekt u persoonsgegevens aan ons, waaronder inbegrepen uw e-mailadres, naam en contactgegevens. U kunt bovendien worden verzocht persoonsgegevens via de Website te verstrekken om te kunnen deelnemen aan een actie van Extra Talent. Wij gebruiken dergelijke gegevens uitsluitend om antwoord te geven, eventuele respons te evalueren of de Website te verbeteren. Deze verwerking kan mede betrekking hebben op de in artikel 5 (van dit Privacybeleid) vermelde doeleinden en de doorgifte van persoonsgegevens naar onze vestigingen.

Als u enkel onze Website bekijkt, verzamelen wij geen persoonsgegevens waarmee uw identiteit kan worden vastgesteld (behalve uw IP-adres); wij verzamelen echter wel gegevens door middel van cookies en/of verkeersgegevens die gebruikmaken van IP-adressen of andere numerieke identificatiemiddelen om te analyseren op welke wijze u gebruik maakt van de Website.

Het Concern bewaart verzamelde persoonsgegevens zolang als in redelijkheid noodzakelijk is (of zolang als in de toepasselijke gezondheidszorgwet- en regelgeving is bepaald) om producten en diensten (met inbegrip van nazorg) aan u te kunnen leveren of totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen.

4 - Cookies en verkeersgegevens

Om de resultaten van onze internetreclame te meten, maken wij gebruik van pixels, ofwel transparante GIF-bestanden, om te bepalen met welke van onze onlineadvertenties wij erin slagen bezoekers naar onze Website te krijgen. De GIF-bestanden worden aangeleverd door derden die de internetreclame voor ons analyseren. Dit systeem plaatst een cookie op uw browser wanneer u via een onlineadvertentie op onze Website komt, zodat wij kunnen zien welke advertenties de grootste aantallen bezoekers aan onze Website genereren en tot welke pagina's toegang wordt verkregen. De namens ons verzamelde informatie is anoniem, omvat geen namen of contactgegevens en stelt ons niet in staat uw identiteit vast te stellen (maar toont wel uw IP-adres). De meeste browserprogramma's accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen zodanig wijzigen dat cookies worden geweigerd. U kunt ook zonder cookie van onze Website gebruikmaken. Wilt u weten hoe u kunt aangeven geen prijs te stellen op bovengenoemde technologieën (opt out), surf dan naar www.doubleclick.com/privacy.

5 - Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet aan partijen buiten het Concern, uitgezonderd:

  • indien het Concern besluit tot verkoop of koop van bedrijfsactiviteiten of activa, in welk geval wij uw persoonsgegevens aan de potentiële koper of verkoper kunnen verstrekken;
  • vertegenwoordigers of onderaannemers die namens ons gegevens verwerken; 
  • die gevallen waarin wij anderszins wettelijk daartoe gehouden zijn (bijvoorbeeld aan een overheidsorgaan, bevoegde rechter of rechtshandhavingsinstantie met wettelijke bevoegdheden).

6 - Actualisering van, toegang tot of verwijdering van de door ons opgeslagen persoonsgegevens

U kunt uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen, door dit door te geven aan uw Extra Talent vestiging. U heeft het wettelijke recht ons te vragen of wij u betreffende persoonsgegevens hebben opgeslagen en, zo ja, ons te verzoeken een overzicht van deze persoonsgegevens te verstrekken. Indien u gebruik wilt maken van uw recht van toegang als betrokkene, kunt u contact met ons opnemen. Vereist is wel dat u voldoende informatie verstrekt zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren en u het overzicht te kunnen toezenden. Wij behouden ons het recht voor het wettelijk toegestane bedrag in rekening te brengen voor het toezenden van de u betreffende persoonsgegevens. We zullen de desbetreffende gegevens binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek verstrekken.

7 - Marketingmateriaal

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen in verband met de door het Concern aangeboden producten en diensten.

U kunt op elk moment met het intrekken van uw toestemming aangeven geen prijs te stellen op het ontvangen van marketingmateriaal van het Concern per e-mail (opt out), door contact op te nemen met uw Extra Talent vestiging. Indien u heeft aangegeven wel prijs te stellen op het ontvangen van marketingmateriaal per e-mail (opt in), wordt u in dergelijke berichten telkens in de gelegenheid gesteld uw toestemming daarvoor alsnog in te trekken.

8 - Afwijzing van aansprakelijkheid

Wij hechten veel belang aan het waarborgen van de veiligheid van uw persoonsgegevens, ongeacht of deze elektronisch of op papier zijn opgeslagen. Wij hanteren diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en onbevoegd gebruik. Hoe doeltreffend de hedendaagse beveiligingsmethoden ook zijn, geen enkel fysiek of elektronisch beveiligingssysteem is volkomen veilig. Wij kunnen niet instaan voor de volledige veiligheid van onze database of garanderen dat de door u verstrekte gegevens tijdens de verzending daarvan aan ons via internet niet zullen worden onderschept. Elke verzending van gegevens geschiedt voor uw eigen risico. Indien sprake is van onderschepping van uw persoonsgegevens of onbevoegde toegang tot of onbevoegd gebruik van onze database, zijn wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het eventueel daaruit voortvloeiende oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van websites of bronnen van derden waarin een link naar de Website is opgenomen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid daarvoor. Tevens aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het op deze websites gehanteerde privacy beleid of voor verlies of schade ontstaan door uw gebruik van dergelijke websites of bronnen.

9 - Actualisering van ons Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd uitsluitend te onzer beoordeling actualiseren. Indien dit het geval is, zullen we dat via de Website duidelijk maken. Door van de Website gebruik te blijven maken nadat wij daarop mededeling van dergelijke wijzigingen hebben gedaan, verklaart u zich akkoord met het gewijzigde Privacybeleid.

Contact met ons opnemen

Mocht u vragen, punten van zorg of opmerkingen hebben ten aanzien van dit Privacybeleid en de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, stuur dan een e-mailbericht aan de Directie van het Concern, schrijf naar het hoofdkantoor of neem contact op met uw Extra Talent vestiging.


Extra Talent, Prins Hendrikkade 12a, 3071 KB Rotterdam
Telefoon: 010 789 1000
E-mail: info@extra-talent.nl